English   中文版
医药
中间体
一般化工品
定制化学
定制化学品

 

二氟系列系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

1,3-二氟丙烷

462-39-5

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1,4-二氟丁烷

375-50-8

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1,5-二氟戊烷

373-17-1

Min:99%

一吨现货

此物质稳定,常温保存

1,6-二氟己烷

373-29-5

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1,7-二氟庚烷

693-46-9

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1,8-二氟辛烷

593-15-7

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1,9-二氟壬烷

 

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1,10-二氟癸烷

334-63-4

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

 

 

氟氯系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

1--2-氯乙烷

762-50-5

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--3-氯丙烷

462-38-4

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--4-氯丁烷

462-73-7

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--5-氯戊烷

407-98-7

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--6-氯己烷

1550-09-0

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--7-氯庚烷

334-43-0

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--8-氯辛烷

593-14-6

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--9-氯壬烷

463-23-0

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--10-氯癸烷

334-62-3

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

 

氟溴系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

1--2-溴乙烷

762-49-2

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--3-溴丙烷

352-91-0

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--4-溴丁烷

462-72-6

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--5-溴戊烷

407-97-6

Min:99%

五吨现货

此物质稳定,常温保存

1--6-溴己烷

373-28-4

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--7-溴庚烷

334-42-9

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--8-溴辛烷

593-12-4

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--9-溴壬烷

926923-52-6

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--10-溴癸烷

334-61-2

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

 

 

 

氟碘系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

1--2-碘乙烷

762-51-6

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--3-碘丙烷

462-40-8

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--4-碘丁烷

372-91-8

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--5-碘戊烷

373-18-2

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--6-碘己烷

373-30-8

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--7-碘庚烷

 

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--8-碘辛烷

 

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--9-碘壬烷

 

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1--10-碘癸烷

 

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

 

二氯系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

1,3-二氯丙烷

142-28-9

Min:99%

一吨现货

此物质稳定,常温保存

1,4-二氯丁烷

110-56-5

Min:99%

十吨现货

此物质稳定,常温保存

1,5-二氯戊烷

628-76-2

Min:99%

五吨现货

此物质稳定,常温保存

1,6-二氯己烷

2163-00-0

Min:99%

三吨现货

此物质稳定,常温保存

1,7-二氯庚烷

821-76-1

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1,8-二氯辛烷

2162-99-4

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1,9-二氯壬烷

821-99-8

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1,10-二氯癸烷

2162-98-3

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

 

氯溴系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

1--1-溴甲烷

74-97-5

Min:99%

一吨现货

此物质较稳定,阴凉处保存

1--2-溴乙烷

107-04-0

Min:99%

一吨现货

此物质较稳定,阴凉处保存

1--3-溴丙烷

109-70-6

Min:99%

两吨现货

此物质较稳定,阴凉处保存

1--4-溴丁烷

6940-78-9

Min:99%

五吨现货

此物质较稳定,阴凉处保存

1--5-溴戊烷

54512-75-3

Min:99%

十吨现货

此物质较稳定,阴凉处保存

1--6-溴己烷

6294-17-3

Min:99%

两吨现货

此物质较稳定,阴凉处保存

1--7-溴庚烷

68105-93-1

Min:98%

定做一星期交货

此物质较稳定,阴凉处保存

1--8-溴辛烷

28598-82-5

Min:98%

定做一星期交货

此物质较稳定,阴凉处保存

1--9-溴壬烷

 

Min:98%

定做一星期交货

此物质较稳定,阴凉处保存

1--10-溴癸烷

28598-83-6

Min:98%

定做一星期交货

此物质较稳定,阴凉处保存

 

 

氯碘系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

1--1-碘甲烷

593-71-5

Min:99%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

1--2-碘乙烷

624-70-4

Min:99%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

1--3-碘丙烷

6940-76-7

Min:99%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

1--4-碘丁烷

10297-05-9

Min:99%

一公斤现货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

1--5-碘戊烷

60274-60-4

Min:99%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

1--6-碘己烷

34683-73-3

Min:99%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

1--7-碘庚烷

99669-96-2

Min:99%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

1--8-碘辛烷

 

Min:99%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

1--9-碘壬烷

29215-49-4

Min:99%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

1--10-碘癸烷

57152-87-1

Min:99%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

 

二溴系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

1,1-二溴甲烷

74-95-3

Min:99%

两吨现货

此物质较稳定,阴凉处保存

1,2-二溴乙烷

106-93-4

Min:99%

五吨现货

此物质较稳定,阴凉处保存

1,3-二溴丙烷

109-64-8

Min:99%

两吨现货

此物质较稳定,阴凉处保存

1,4-二溴丁烷

110-52-1

Min:99%

五吨现货

此物质较稳定,阴凉处保存

1,5-二溴戊烷

111-24-0

Min:99%

五吨现货

此物质较稳定,阴凉处保存

1,6-二溴己烷

629-03-8

Min:99%

两吨现货

此物质较稳定,阴凉处保存

1,7-二溴庚烷

4549-31-9

Min:98%

定做一星期交货

此物质较稳定,阴凉处保存

1,8-二溴辛烷

4549-32-0

Min:98%

定做一星期交货

此物质较稳定,阴凉处保存

1,9-二溴壬烷

4549-33-1

Min:98%

定做一星期交货

此物质较稳定,阴凉处保存

1,10-二溴癸烷

4101-68-2

Min:98%

定做一星期交货

此物质较稳定,阴凉处保存

 

 

溴碘系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

1--1-碘甲烷

557-68-6

Min:98%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

1--2-碘乙烷

590-16-9

Min:98%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

1--3-碘丙烷

22306-36-1

Min:98%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

1--4-碘丁烷

89044-65-5

Min:98%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

1--5-碘戊烷

88962-86-1

Min:98%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

1--6-碘己烷

 

Min:98%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

1--7-碘庚烷

 

Min:98%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

1--8-碘辛烷

 

Min:98%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

1--9-碘壬烷

 

Min:98%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

1--10-碘癸烷

 

Min:98%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

 

 

二碘系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

1,1-二碘甲烷

75-11-6

Min:99%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

1,2-二碘乙烷

624-73-7

Min:99%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

1,3-二碘丙烷

627-31-6

Min:99%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

1,4-二碘丁烷

628-21-7

Min:99%

一公斤现货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

1,5-二碘戊烷

628-77-3

Min:98%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

1,6-二碘己烷

629-09-4

Min:98%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

1,7-二碘庚烷

51526-03-5

Min:98%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

1,8-二碘辛烷

24772-63-2

Min:98%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

1,9-二碘壬烷

24613-65-8

Min:98%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

1,10-二碘癸烷

16355-92-3

Min:98%

定做一星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

 

 

氯代烷烃系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

氯代异丁烷

513-36-0

Min:99%

一吨现货

此物质稳定,常温保存

氯代正辛烷

111-85-3

Min:99%

一吨现货

此物质稳定,常温保存

氯代十二烷

142-28-9

Min:98%

一吨现货

此物质稳定,常温保存

 

 

 

氟代醇系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

2--1-乙醇

371-62-0

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

3--1-丙醇

462-43-1

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

4--1-丁醇

61599-24-4

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

5--1-戊醇

592-80-3

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

6--1-己醇

373-32-0

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

7--1-庚醇

408-16-2

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

8--1-辛醇

408-27-5

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

9--1-壬醇

463-24-1

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

10--1-癸醇

334-64-5

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

 

 

 

氯代醇系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

2--1-乙醇

107-07-3

Min:99%

两吨现货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

3--1-丙醇

627-30-5

Min:99%

两吨现货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

4--1-丁醇

928-51-8

Min:95%

一百公斤现货

此物质很不稳定,宜冷冻保存

5--1-戊醇

5259-98-3

Min:98%

一百公斤现货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

6--1-己醇

2009-83-8

Min:98%
Min:99%

两吨现货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

7--1-庚醇

55944-70-2

Min:98%

定做两星期交货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

8--1-辛醇

23144-52-7

Min:98%

定做两星期交货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

9--1-壬醇

51308-99-7

Min:98%

定做两星期交货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

10--1-癸醇

51309-10-5

Min:98%

定做两星期交货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

 

 

 

溴代醇系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

2--1-乙醇

540-51-2

Min:98%

定做两星期交货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

3--1-丙醇

627-18-9

Min:97%

一吨现货

此物质很不稳定,宜冷冻保存

4--1-丁醇

33036-62-3

Min:90%

定做两星期交货

此物质很不稳定,宜冷冻保存

5--1-戊醇

34626-51-2

Min:95%

一百公斤现货

此物质很不稳定,宜冷冻保存

6--1-己醇

4286-55-9

Min:98%

十公斤现货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

7--1-庚醇

10160-24-4

Min:98%

定做两星期交货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

8--1-辛醇

50816-19-8

Min:98%

定做两星期交货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

9--1-壬醇

55362-80-6

Min:98%

定做两星期交货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

10--1-癸醇

53463-68-6

Min:98%

定做两星期交货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

 

 

碘代醇系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

2--1-乙醇

624-76-0

Min:97%

定做两星期交货

此物质很不稳定,宜冷冻保存

3--1-丙醇

627-32-7

Min:90%

定做两星期交货

此物质很不稳定,宜冷冻保存

4--1-丁醇

3210-08-0

Min:80%

定做两星期交货

此物质很不稳定,宜冷冻保存

5--1-戊醇

67133-88-4

Min:90%

定做两星期交货

此物质很不稳定,宜冷冻保存

6--1-己醇

40145-10-6

Min:95%

定做两星期交货

此物质很不稳定,宜冷冻保存

7--1-庚醇

89940-48-7

Min:95%

定做两星期交货

此物质很不稳定,宜冷冻保存

8--1-辛醇

79918-35-7

Min:95%

定做两星期交货

此物质很不稳定,宜冷冻保存

9--1-壬醇

76334-30-0

Min:95%

定做两星期交货

此物质很不稳定,宜冷冻保存

10--1-癸醇

57395-49-0

Min:95%

定做两星期交货

此物质很不稳定,宜冷冻保存

 

 

 

卤代醚系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

2,2'-二氯二乙醚

111-44-4

Min:99%

五吨现货

此物质稳定,常温保存

2,2'-二溴二乙醚

5414-19-7

Min:99%

一吨现货

此物质很不稳定,特殊方法保存

2-氯乙基甲基醚

627-42-9

Min:99%

一吨现货

此物质较稳定,阴凉处保存

2-溴乙基甲基醚

6482-24-2

Min:98%

一吨现货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

2-氯乙基乙基醚

628-34-2

Min:99%

一吨现货

此物质较稳定,阴凉处保存

2-溴乙基乙基醚

592-55-2

Min:98%

一吨现货

此物质较不稳定,宜冷藏保存

 

 

 

氟代醇乙酸酯系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

2--1-乙醇乙酸酯

462-26-0

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

3--1-丙醇乙酸酯

353-05-9

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

4--1-丁醇乙酸酯

373-09-1

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

5--1-戊醇乙酸酯

334-29-2

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

6--1-己醇乙酸酯

 

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

7--1-庚醇乙酸酯

 

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

8--1-辛醇乙酸酯

 

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

9--1-壬醇乙酸酯

 

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

10--1-癸醇乙酸酯

 

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

 

 

 

氯代醇乙酸酯系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

2--1-乙醇乙酸酯

542-58-5

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

3--1-丙醇乙酸酯

628-09-1

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

4--1-丁醇乙酸酯

6962-92-1

Min:99%

一吨现货

此物质稳定,常温保存

5--1-戊醇乙酸酯

20395-28-2

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

6--1-己醇乙酸酯

40200-18-8

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

7--1-庚醇乙酸酯

84077-96-3

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

8--1-辛醇乙酸酯

21727-90-2

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

9--1-壬醇乙酸酯

 

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

10--1-癸醇乙酸酯

51309-11-6

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

 

 

溴代醇乙酸酯系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

2--1-乙醇乙酸酯

927-68-4

Min:99%

定做两星期交货

此物质较稳定,阴凉处保存

3--1-丙醇乙酸酯

 

Min:99%

定做两星期交货

此物质较稳定,阴凉处保存

4--1-丁醇乙酸酯

4753-59-7

Min:99%

定做两星期交货

此物质较稳定,阴凉处保存

5--1-戊醇乙酸酯

15848-22-3

Min:99%

一百公斤现货

此物质较稳定,阴凉处保存

6--1-己醇乙酸酯

68797-94-4 
/8052-41-3

Min:99%

定做两星期交货

此物质较稳定,阴凉处保存

7--1-庚醇乙酸酯

21727-91-3

Min:99%

定做两星期交货

此物质较稳定,阴凉处保存

8--1-辛醇乙酸酯

53596-81-9

Min:99%

定做两星期交货

此物质较稳定,阴凉处保存

9--1-壬醇乙酸酯

53596-82-0

Min:99%

定做两星期交货

此物质较稳定,阴凉处保存

10--1-癸醇乙酸酯

33925-77-8

Min:99%

定做两星期交货

此物质较稳定,阴凉处保存

 

 

 

碘代醇乙酸酯系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

2--1-乙醇乙酸酯

627-10-1

Min:99%

定做两星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

3--1-丙醇乙酸酯

62116-24-9

Min:99%

定做两星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

4--1-丁醇乙酸酯

40596-44-9

Min:98%

定做两星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

5--1-戊醇乙酸酯

65921-65-5

Min:98%

定做两星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

6--1-己醇乙酸酯

77295-58-0

Min:98%

定做两星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

7--1-庚醇乙酸酯

 

Min:98%

定做两星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

8--1-辛醇乙酸酯

75415-20-2

Min:98%

定做两星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

9--1-壬醇乙酸酯

 

Min:98%

定做两星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

10--1-癸醇乙酸酯

 

Min:98%

定做两星期交货

此物质较不稳定,宜避光冷藏保存

 

 

溴代羧酸系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

溴乙酸

79-08-3

Min:99%

十吨现货

此物质稳定,常温保存

2-溴丙酸

598-72-1

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

3-溴丙酸

590-92-1

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

2-溴丁酸

80-58-0

Min:99%

十吨现货

此物质稳定,常温保存

2-溴异丁酸

2052-01-9

Min:99%

十吨现货

此物质稳定,常温保存

4-溴丁酸

2623-87-2

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

2-溴戊酸

584-93-0

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

 

 

酰溴类系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

乙酰溴

506-96-7

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

2-溴丙酰溴

563-76-8

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

2-溴丁酰溴

26074-52-2

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

2-溴异丁酰溴

20769-85-1

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

 

溴代羧酸酯类系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

溴乙酸甲酯

96-32-2

Min:99%

十吨现货

此物质稳定,常温保存

溴乙酸乙酯

105-36-2

Min:99%

十吨现货

此物质稳定,常温保存

溴乙酸苯酯

620-72-4

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

2-溴丙酸甲酯

5445-17-0

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

2-溴丙酸乙酯

535-11-5

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

3-溴丙酸甲酯

3395-91-3

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

3-溴丙酸乙酯

539-74-2

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

2-溴丁酸甲酯

3196-15-4

Min:99%

十吨现货

此物质稳定,常温保存

2-溴丁酸乙酯

533-68-6

Min:99%

十吨现货

此物质稳定,常温保存

4-溴丁酸甲酯

4897-84-1

Min:99%

十吨现货

此物质稳定,常温保存

4-溴丁酸乙酯

2969-81-5

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

2-溴异丁酸异丙酯

51368-55-9

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

2-溴异丁酸叔丁酯

23877-12-5

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

2-溴戊酸甲酯

19129-92-1

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

2-溴己酸甲酯

5445-19-2

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

 

 

有机胺系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

一烯丙基胺

107-11-9

Min:99%

十吨现货

此物质稳定,常温保存

二烯丙基胺

124-02-7

Min:99%

十吨现货

此物质稳定,常温保存

三烯丙基胺

102-70-5

Min:99%

十吨现货

此物质稳定,常温保存

 

 

吡啶系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

2-羟基吡啶

142-08-5

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

3-氨基吡啶

462-08-8

Min:99%

十吨现货

此物质稳定,常温保存

 

 

 

香料系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

δ-癸内酯

705-86-2

Min:98%

定做两星期交货

此物质较稳定,阴凉处保存

δ-十二内酯

713-95-1

Min:98%

定做两星期交货

此物质较稳定,阴凉处保存

杨梅醛

77-83-8

Min:98%

定做两星期交货

此物质较稳定,阴凉处保存

西瓜酮

28940-11-6

Min:98%

定做两星期交货

此物质较稳定,阴凉处保存

藜芦醛

120-14-9

Min:99%

十吨现货

此物质较稳定,阴凉处保存

 

 

其它系列

品名

CAS.NO.

规格

状态

备注

5--1-戊烯

1119-51-3

Min:99%

200公斤现货

此物质稳定,常温保存

高纯度的溴化氢的冰醋酸溶液

 

 

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

邻溴异丙苯

7073-94-1

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

对溴氟苯

460-00-4

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

对氯氟苯

352-33-0

Min:99%

五吨现货

此物质稳定,常温保存

对溴苯甲醚

104-92-7

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

1-溴萘

90-11-9

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

2-溴萘

580-13-2

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

乳清酸

65-86-1

Min:99%

定做一星期交货

此物质稳定,常温保存

藜芦醚

91-16-7

Min:99%

五百公斤现货

此物质稳定,常温保存

高哌嗪

505-66-8

Min:98%
Min:99%

五百公斤现货

此物质稳定,常温保存

邻硝基苯甲醛

552-89-6

Min:99%

五吨现货

此物质稳定,常温保存

邻硝基苯甲醇

612-25-9

Min:99%

一吨现货

此物质稳定,常温保存

4-羟基喹啉

611-36-9

Min:99%

定做两星期交货

此物质稳定,常温保存

乙酸烯丙酯

591-87-7

Min:99%

一吨现货

此物质稳定,常温保存

N-甲基甲酰苯胺

93-61-8

Min:99%

一吨现货

此物质极易变色,宜避光常温保存

正溴丁烷

109-65-9

Min:99%

50吨现货

此物质稳定,湿温保存

三氟化硼四氢呋喃溶液

462-34-0

 

 

 

氟硼酸

16872-11-0

 

 

 

1-萘胺

134-32-7

 

 

 

原乙酸三甲酯

1445-45-0

 

 

 

1,1,2-三氯乙烷

79-00-5

 

 

 

乙酸乙酯

141-78-6

Min:99.5%

五十吨现货

此物质稳定,常温保存

3-丁烯-1-

627-27-0

Min:99%

五百公斤现货

此物质稳定,常温保存

4-戊烯-1-

821-09-0

Min:99%

五百公斤现货

此物质稳定,常温保存

5-己烯-1-

821-41-0

Min:99%

五百公斤现货

此物质稳定,常温保存

7-辛烯-1-

13175-44-5

Min:98%

五十公斤现货

此物质稳定,常温保存

8-壬烯-1-

13038-21-6

Min:98%

五十公斤现货

此物质稳定,常温保存

9-癸烯-1-

13019-22-2

Min:98%

五十公斤现货

此物质稳定,常温保存

三甲基丙酮酸

815-17-8

Min:98%

五吨现货

此物质稳定,常温保存

4--1-丁烯

927-73-1

Min:99%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

4--1-丁烯

5162-44-7

Min:99%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

5--1-戊烯

928-50-7 

Min:99%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

6--1-己烯

928-89-2

Min:99%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

6--1-己烯

2695-47-8

Min:99%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

8-1-辛烯

871-90-9

Min:98%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

8--1-辛烯

2695-48-9

Min:98%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

9--1-壬烯 

872-06-0 

Min:98%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

9--1壬烯

89359-54-6

Min:98%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

10--1-癸烯

1002-70-6

Min:98%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

10--1-癸烯

62871-09-4

Min:98%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

环丙基甲醇

2516-33-8

Min:99%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

环丁基甲醇

4415-82-1

Min:99%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

环戊基甲醇

3637-61-4

Min:99%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

环己基甲醇

100-49-2

Min:99%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

氯甲基环丙烷

5911-08-0

Min:99%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

溴甲基环丙烷

7051-34-5

Min:99%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

氯甲基环丁烷

78415-89-1

Min:99%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

溴甲基环丁烷

17247-58-4

Min:99%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

氯甲基环戊烷

13988-39-1

Min:99%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

溴甲基环戊烷

3814-30-0

Min:99%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

氯甲基环己烷

1072-95-3

Min:99%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存

溴甲基环己烷

2550-36-9

Min:99%

一百公斤现货

此物质稳定,常温保存


 
版权所有:镇江辛德生物制品有限公司All Rights Reserved. 技术支持:锐驰网络